શાળાનો પાસવર્ડ રીસેટ (Reset) કરવા માટે શાળાનો ઈન્ડેક્ષ નંબર અને (સ્કુલ રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણેનો) મોબાઈલ નંબર અથવા ઈ-મેલ આઈડી એન્ટર કરી રીસેટ (Reset) બટન પર ક્લિક કરવાથી આપના મોબાઈલ (અથવા ઈ-મેલ) પર પાસવર્ડ મેળવી શકશો
 
GSEB
rect rect rect